Velkommen til Antenneforeningen Borups hjemmeside...
Vi håber du finder hvad du søger...
Se også foreningens infokanal på dit TV ...

Antenneforeningens vedtægter findes som dokument i en printvenlig udgave under top-menupunktet Downloads.
I tilfælde af forskelle mellem vedtægterne offentliggjort her på siden og den printvenlige udgave af vedtægterne, er det den printvenlige udgave der gælder.

§ 1. Navn & hjemsted
§ 2. Foreningens formål
§ 3. Medlemmerne
§ 4. Generalforsamling
§ 5. Indkaldelse
§ 6. Referat
§ 7. Bestyrelsen
§ 8. Forretningsorden
§ 9. Bestyrelsesmøder
§ 10. Regnskab & Revision
§ 11. Tekniske almindelige bestemmelser
§ 12. Forskellige bestemmelser
§ 13. Vedtægtsændringer


§ 1. Navn & hjemsted

Foreningens navn er "Antenneforeningen Borup". Foreningens hjemsted er Borup.

Til toppen


§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg for modtagelse af TV- og Radioprogrammer, samt udlejning af kabel- og mastekapacitet til overførsel af elektroniske data, herunder telefoni, til og med stander, i det under §1 nævnte område, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

Til toppen


§ 3. Medlemmerne

Stk. 1.
Antenneforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere, (som ejer betragtes boligselskaber, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og parcelhuse) af ejendomme, som er beliggende inden for foreningens område.

En forudsætning for medlemskab er, at der er tilslutningsmulighed til fællesantenneanlægget.

Et aktivt medlem er et medlem der ønsker signalforsyning og derfor er forbundet med anlægget. Et passivt medlem er et medlem der ikke ønsker signalforsyning og hvor forbindelsen med anlægget er afbrudt.

Stk. 2.
Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver, alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer, eller tillige ved optagelse af lån.

Stk. 3.
Det enkelte aktive medlem er pligtigt at betale, det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte kontingent i flg. prisblad.

Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbrydes. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er følge af den manglende indbetaling.

Afbrydelse kan endvidere ske, såfremt et medlem lader foretage indgreb i antenneanlægget. Gentilslutning kan først ske, når det pågældende medlem har betalt alle restancer samt et gebyr, der hvert år fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 4.
I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser, udover medlemmets indbetalte tilslutningsafgift til foreningen.

Stk. 5.
Når et medlem overdrager sin ejendom/boligenhed, eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen, og kan intet krav rette mod dennes formue.

Stk. 6.
Både den tidligere, og den nye ejer, er pligtige at anmelde ejerskifte til foreningens formand eller foreningens leverandør der varetager medlemsregistret på vegne af bestyrelsen.

Stk. 7.
Et aktivt medlem har på generalforsamlingen een stemme.

Stk. 8.
Boligselskaber, andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger har een stemme. Disse selskaber er på generalforsamlingerne berettiget til at uddelegere stemmeretten til boligtagerne/husstand, der i så fald hver har een stemme.

En forudsætning for at en boligtager/hustand her ret til een stemme ved uddelegering er at boligen/husstanden ønsker signalforsyning og derfor er forbundet med anlægget.

Stk. 9.
Såfremt uddelegeringen finder sted, skal selskabet/foreningen på generalforsamlingen medbringe á jour ført navneliste på boligtagerne så disse kan registreres.

Til toppen


§ 4. Generalforsamling

Stk. 1.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i april måned. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
  4. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse.
  5. Rettidigt indkomne forslag.
  6. Vedtagelse af budget og endelig godkendelse af prisblad.
  7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter.
  8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, samt intern revisor og revisorsuppleant, for 1 år.
  9. Eventuelt.

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

Stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel, eller skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden fra mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer, senest 14 dage efter, at en sådan begæring er modtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes ved annoncering i husstandsomdelt avis. Dagsorden og andre bilag offentliggøres samtidig på foreningens hjemmeside og kan rekvireres i papirform hos bestyrelsen.

Til toppen


§ 5. Indkaldelse og afholdelse af generalforsamling

Stk. 1.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved annoncering i husstandsomdelt avis. Dagsorden, årsrapport, budget og andre bilag offentliggøres samtidig på foreningens hjemmeside og kan rekvireres i papirform hos bestyrelsen.

Stk. 2.
Forslag fra aktive medlemmer til behandling på ordinær generalforsamling under dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift tilstilles formanden senest 1. februar. Forslag offentliggøres i forbindelse med indkaldelsen på foreningens hjemmeside og kan rekvireres i papirform hos bestyrelsen.

Stk. 3.
Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har ethvert aktivt medlem, der ikke er i restance. Medlemmer af ejerens husstand, og andre brugere af ejendommen, inden for foreningens område, har adgang til at overvære generalforsamlingen, med mindre generalforsamlingen beslutter andet.

Stk. 4.
Bestyrelsen/Generalforsamlingen har ret til at indbyde et ikke-medlem, hvis den skønner, at det har væsentlig interesse for en sags afgørelse, på den pågældende generalforsamling.

Stk. 5.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemme-afgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen.

Stk. 6.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre eet aktivt medlem eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

Stk. 7.
Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end een fuldmagt.

Stk. 8.
Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

Stk. 9.
Såfremt der sker udefrakommende ændringer i omkostningsgrundlaget for fastsættelsen af kontingent (f.eks. prisstigninger fra programleverandørerne), er bestyrelsen berettiget til at foretage de nødvendige justeringer af prisbladet. Disse ændringer forelægges og godkendes endeligt på førstkommende generalforsamling.

Til toppen


§ 6. Referat

Stk. 1.
Over det på generalforsamlingen passerede, skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.

Stk. 2.
Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse, offentliggøres referatet på foreningens hjemmeside og kan rekvireres i papirform hos bestyrelsen.

Til toppen


§ 7. Bestyrelsen

Stk. 1.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen, og udføre generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2.
Bestyrelsen består af en formand, som vælges de lige år af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, og en kasserer som vælges de ulige år af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, og yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer, heraf vælges 2 medlemmer de lige år, og 1 medlem de ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalfor-samlingen vælger desuden 2 suppleanter. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år, med angivelse af deres rækkefølge. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således, at kun halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Stk. 3.
Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen, for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer, ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af nyt bestyrelsesmedlem, i stedet for et fratrådt medlem, sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.

Stk. 4.
Bestyrelsen er berettiget til at ansætte, og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere, til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget.

Stk. 5.
Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsfor-manden altid være et bestyrelsesmedlem.

Stk. 6.
Bestyrelseshvervet er ulønnet, med mindre generalforsamlingen bestemmer andet.

Stk. 7.
Foreningen tegnes over for tredjemand af formanden og 1 bestyrelsesmedlem eller i tilfælde af formandens forfald, af næstformanden og 1 bestyrelses-medlem.

Stk. 8.
Der tegnes ansvarsforsikring for bestyrelsen og kautionsforsikring for kassereren.

Til toppen


§ 8. Forretningsorden

Stk. 1.
Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet med, eller besvogret med, eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

Stk. 2.
I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Til toppen


§ 9. Bestyrelsesmøder

Stk. 1.
Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i dennes forfald, af næstfor-manden, så ofte der er anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det.

Stk. 2.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen, herunder formanden, eller næstformanden, er til stede.

Stk. 3.
Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 4.
Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes og under-skrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Til toppen


§ 10. Regnskab & Revision

Stk. 1.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.
Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsrapporten. Revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor. Genvalg kan finde sted. Herudover vælges en intern revisor samt revisorsuppleant.

Stk. 3.
På bankkontoen kan kun hæves af formanden og kassereren i forening. Kassereren har fuldmagt til foreningens bankkonto, efter skriftlig fuldmagts-godkendelse fra den samlede bestyrelse. Der må ikke iværksættes udgiftskrævende arbejde eller påføres foreningen udgifter inden kassereren er underrettet.

Til toppen


§ 11. Tekniske almindelige bestemmelser

Stk. 1.
Ejendommenes tilslutning til fællesantenneanlægget skal udføres efter foreningens anvisninger.

Stk. 2.
Foreningen sørger for, at driften bliver så regelmæssig som mulig, men påtager sig intet ansvar for utilfredsstillende billed- og lydkvalitet, som hidrører fra interferens og atmosfæriske forstyrrelser eller fra fejl og mangler ved de tilsluttede modtagere.

Stk. 3.
Foreningen forbeholder sig ret til (i kortest mulig tid) at afbryde driften af anlægget af hensyn til reparation eller udvidelse af dette.

Stk. 4.
Kun en af foreningen godkendt installatør må foretage indgreb i anlægget. Dette gælder også brud på kabler, der løber på eller ved medlemmernes grund eller hus.

Stk. 5.
Medlemmerne er pligtige til at holde deres installationer i en sådan stand, at defekter ikke kan genere de øvrige til anlægget tilsluttede medlemmer.

Stk. 6.
Såfremt de i nærværende love og vedtægter, fastsatte anvisninger og forpligtelser ikke overholdes, kan foreningens bestyrelse med 8 dages varsel foranledige antenneanlæggets tilførsel af signaler afbrudt. Medlemmernes forpligtelser over for foreningen, består dog fortsat.

Stk. 7.
Fornyet tilslutning til anlægget gøres afhængig af betaling af alle skyldige beløb, med påløbne renter, samt udgifter til afbrydelse og tilslutning.

Stk. 8.
Bortset fra sådanne udgifter, der alene vedrører medlemmets TV, herunder stikledninger fra stander, eller den indvendige installation, henhører alle reparationer af det fælles anlæg, under fælles udgifter, der afholdes af foreningen over dennes driftsregnskab. Medlemmerne er dog selv ansvarlige for beskadigelser, de måtte påføre de forbindelseskabler, forstærkere og tilslutningsstandere, der findes på egen grund.

Til toppen


§ 12. Forskellige bestemmelser

Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til, efter bedste evne og overbevisning, at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Til toppen


§ 13. Vedtægtsændringer

Stk. 1.
Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte aktive medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens aktive medlemmer.

Stk. 2.
Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget.

Stk. 3.
De gældende vedtægter offentliggøres på foreningens hjemmeside og kan rekvireres i papirform hos bestyrelsen.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 6. april 2005 og på ekstraordinær generalforsamling den 3. maj 2005.

Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 6. september 2006 og på ekstraordinær generalforsamling den 27. september 2006.

Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 8. september 2011 og på ekstraordinær generalforsamling den 29. september 2011.

Revideret på generalforsamlingen den 26. april 2019 og på ekstraordinær generalforsamling den 10. april 2019.

 

Formand: Even Abrahamsen Næstformand: Allan Bruhn Andersen Kasserer: Kjeld Mårtensson
     
Bjørn Sune Andersen  Michael Schou Dirigent: Henning Simoni

Til toppen


 

Antenneforeningen Borup · Hvedemarken 12 · 4140 Borup
Dudal Webdesign